Zaproszenie

fotel-1-5

Ogólnopolska konferencja pt. „Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością”

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin,  15-16.11. 2016

Konferencja stanowi próbę całościowego spojrzenia na wzajemne uwarunkowania i konsekwencje społeczne procesów marginalizacji oraz rozwoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem  doświadczeń polskich w kontekście współczesnym i historycznym.

Zasadniczym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad poznawczym i praktycznym znaczeniem marginalizacji w rozwoju współczesnych społeczeństw, zarówno kapitalistycznych jak i tych, poddanych ich wpływowi.

Proponujemy, aby wystąpienia konferencyjne podejmowały wątki poznawcze i praktyczne związane z marginalizacją („marginesami społecznymi”), rozwojem społecznym i koncentrowały  się wokół następujących zagadnień:

  • Jedna czy wiele koncepcji marginalizacji w naukach społecznych i praktyce społecznej? Wiązanie marginalizacji z strukturą społeczną (nierówność społeczna), z kulturą (obcość kulturowa). Kryterium marginalizacji. Jej rodzaje, formy: bezwzględna i względna, obiektywna i subiektywna, współmarginalizacja, samomarginalizacja.
  • Czy badanie marginalizacji społecznej jest możliwe za pomocą każdej metody? Specyfika badań nad marginalizacją i marginesem społecznym. Zagadnienie negatywnych wskaźników rozwoju społecznego.
  • Czy margines społeczny to zjawisko uniwersalne i historycznie niezmienne? Margines społeczny, a marginesy społeczne. Margines socjalny. Zbiorowości tworzące margines społeczny a grupy marginalne. „Być na dnie” – metafory i fakty. Wchodzenie w margines społeczny, życie w nim, wychodzenie z niego.
  • Historyczny wymiar marginalizacji – margines społeczny II RP i PRL: centrum i peryferie.
  • Czy rozwój społeczny „produkuje” społeczne marginesy? Konsekwencje: polskiej transformacji ustrojowej; rozwoju niezrównoważonego; konfliktów oraz kryzysów ekonomiczno-społecznych. Marginalizacja a wykluczenie społeczne.
  • Marginalizacja w warunkach zmian w poszczególnych dziedzinach życia społecznego: gospodarce (produkcji, handlu, bankowości, usługach) i sferze konsumpcji; sferze pozagospodarczej – kulturze, nauce, edukacji, sztuce, służbie zdrowia, prawie, polityce, religii, pomocy społecznej.
  • Marginalizacja w warunkach zmian zjawisk społecznie negatywnych, które obejmują: szarą strefę, przestępczość, uzależnienia, problemy społeczne.
  • Przeciwdziałanie marginalizacji. Efektywność form i środków, przeciwdziałanie przyczynom i skutkom.